V samém centru města se nachází mateřská škola Sídliště. Pro svou výhodnou polohu je vyhledávaná rodiči ze všech městských částí i z přilehlých obcí. Provoz MŠ byl zahájen v roce 1978, dříve byla podnikovou školkou Sklo Bohemia a.s. Dvoupodlažní budova je umístěna ve velké zahradě dobře vybavené pro hry venku. Součástí MŠ je stravovací zařízení. V MŠ pracují plně kvalifikované učitelky s dlouholetou praxí.

 

Koncepce školy

 

Naším záměrem je vytvoření takového prostředí, ve kterém budou děti prožívat pohodu - citovou, fyzickou i sociální. Velký důraz klademe na spolupráci s rodinou. Celý výchovně vzdělávací program orientujeme tak, aby se děti učily prožívat a chápat svět kolem sebe, měly chuť poznávat, tvořit a přemýšlet. Naším cílem je dovést dítě na konci svého předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přirozenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

Jak si vše představujeme:

* cíle předškolního vzdělávání orientujeme k dítěti
* každé dítě je vnímáno jako jedinečná osobnost
* vzdělávání dítěte odpovídá jeho osobním možnostem a potřebám
* důraz na samostatnost, vedení ke spolupráci a toleranci, ne soupeřivost
* obsah vzdělávání vychází ze života dětí a prostředí, ve kterém vyrůstají
* podporujeme takové způsoby práce, které jsou pro dítě, jeho rozvoj a postup v učení příznivé, vhodné a přirozené
* učíme děti na základě prožitku a zkušenosti prostřednictvím činnosti
* stavíme na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě
* program pro předškolní děti a jejich plynulý přechod do základní školy
* volný přístup rodičů do tříd, adaptační postup
* individuální plán péče o děti s odkladem školní docházky tvořený společně učitelkami a rodiči
* uvolnění režimu ve prospěch hravých činností
* logopedická prevence a jazykové chvilky pro správnou výslovnost
* volbu délky poledního odpočinku dle potřeb a přání
* plavecký kurz pro předškolní děti
* společné oslavy narozenin a svátků dětí